Ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Παγώνης ζητά διευκρινήσεις για την καθυστέρηση κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας.

Κυρία Δήμαρχε,
Την 11 Μαρτίου 2021 καταθέσαμε ερώτηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις που ενδεχομένως να προκύψουν στην εξέλιξη του έργου: «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου» εξ αιτίας της μη διάνοιξης, από την Δημοτική Αρχή, του Πεζοδρόμου σύμφωνα με το σχέδιο Πόλης.

Με το Αριθ. Πρωτ.:7932/17-3-2021 έγγραφο μας απαντήσατε ότι «…..Η εν λόγω οδός έχει προβλεφθεί να διανοιχτεί και να κατασκευαστεί άμεσα…..».
Ένα χρόνο μετά όχι μόνο δεν έχει διανοιχθεί ο Δρόμος αλλά έχει εκδοθεί, από την Δνση ΧΟΠ του Δήμου, άδεια κατασκευής στην όμορη ιδιοκτησία στην οποία εμφανίζονται οι δρόμοι διανοιγμένοι!

Κι ενώ μας «επιπλήξατε» για «….το εσφαλμένο συμπέρασμα ότι έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στο έργο…», η κατασκευάστρια εταιρεία με το από 27/1/2022 έγγραφό της ζητά παράταση εκτέλεσης του έργου για 365 ημερολογιακές ημέρες και για τον λόγο ότι «…..δ. …..έως σήμερα δεν έχει γίνει η διάνοιξη του Πεζόδρομου, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών όπως:

διαμόρφωση όψεων κτιρίων Α-Β, κατασκευή πεζοδρομίων, κατασκευή τοιχίων περίφραξης, επιχώσεις για την διαμόρφωση τελικής στάθμης περιβάλλοντος χώρου, οδεύσεις δικτύων κ.α.».

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να εισαχθεί προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η παρούσα και κατά προτίμηση ως 1ο Θέμα κατά προτεραιότητα.

Με εκτίμηση
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Χρήστος Δ. Παγώνης
Γιώργος Α. Μπουραντάς
Βαγγέλης Σ. Βαβουλιώτης

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr