Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στα 5 υποέργα της Δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα» που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) του ΥπΑΑΤ για την περίοδο 2022-2025.

Συγκεκριμένα τα υποέργα που προκηρύσσονται είναι:

  1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, με δημόσια δαπάνη 181.521.000 €. Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 16/5/2022 και λήγει στις 30/09/2022.
  2. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα, με δημόσια δαπάνη 98.111.000 €. Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 23/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022.
  3. Πράσινος αγρο-τουρισμός, με δημόσια δαπάνη 49.006.000 €. Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 30/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022.
  4. Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών, με δημόσια δαπάνη 166.720.000 €. Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 28/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022.
  5. Γενετική Βελτίωση Ζώων, με δημόσια δαπάνη 14.702.000 €. Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 06/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα ,που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και πληρούν τις προϋποθέσεις των προσκλήσεων. Ενδεικτικά Δικαιούχοι είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις προσκλήσεις από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr. Αφού λάβουν γνώση των αναλυτικών προσκλήσεων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενίσχυσης.

Για όλα τα υποέργα οι αιτήσεις ενίσχυσης μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία/Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr