Η εφορεία αρχαιοτήτων Εύβοιας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 5ου Υπο έργου με τίτλο Εργασίες Αρχαιολογικής Παρακολούθησης του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών Ν. Στύρων του Δήμου Καρύστου, ΠΕ Εύβοιας για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

  • ΠΕ Αρχαιολόγων Δύο θέσεις Περιοχή εκτέλεσης του Έργου Δήμος Καρύστου
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών Τρείς θέσεις Περιοχή εκτέλεσης του Έργου Δήμος Καρύστου
  • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων, στα γραφεία της ΕΦΑ Ευβοίας Χαλκίδα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: [email protected]
β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Eύβοιας, Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου 1, Τ.Κ. 34133, υπόψιν Γραμματείας , τηλ. επικοινωνίας: 2221022402 εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://diavgeia.gov.gr και του ΥΠ.ΠΟ.Α. http://www.culture.gr και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 14/01/2021 έως 20/01/2021.

Πηγή: eviaportal.gr