Ο δήμος Χαλκιδέων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης  διάρκειας.

Η πρόσληψη αφορά τις ειδικότητες:

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδοί απορριμματοφόρων

12 άτομα – δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα – διάρκεια απασχόλησησς Δύο (2) μήνες

ΥΕ Εργατών Πρασίνου

30 άτομα – δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα – διάρκεια απασχόλησησς Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]
Τα προς αποστολή έγγραφα ( με ηλεκτρονικό τρόπο αποστολής) πρέπει να είναι της μορφής PDF και η ανάλυσή τους όχι μεγαλύτερη των 200 DPI. (για λόγους συμβατότητος και χώρου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Αρμόδια υπάλληλος Κληματσάκη Αλεξάνδρα, τηλ.2221355129 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 25/05/2021 έως και 28/5/2021.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Οι αιτήσεις με την υπεύθυνη δήλωση θα διατίθενται στον ιστότοπο του Δήμου Χαλκιδέων:
www.dimoschalkideon.gr

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr